Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Volvo 7900 Hybrid #1417 Kolumbus Stavanger - Poznańskie Autobusy